YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs-kredi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının (Vakıf üniversiteleri hariç) kendi mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrenciler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarla burs-kredi verileceği ile bunların kesilmesi ve lüzumu halinde tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum                                           :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

Genel Kurul                                   :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu                              :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunu,

Genel Müdürlük                             :Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Öğretim Kurumu                             :Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunu,

Öğrenci                                         :Yurt içinde öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencisini,

Burs                                              :Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

Kredi                                             :Burs aldıktan sonra başarısızlığı sebebiyle bursu kesilen öğrencilere, 351 sayılı   Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu çerçevesinde uygulanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre verilen borç parayı,

Burs Tahsis Kontenjanı                   :Her yıl ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını,

İhtiyaç                                           :Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,

Başarı (Yeterlik)                             :Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türünü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu, burs aldığı süre içerisinde ise öğretim kurumlarının kendi mevzuatları gereği belirledikleri başarı durumunu,

Normal Öğrenim Süresi                   :Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

Ek Süre                                         :Öğrencinin öğretim kurumuna giriş yılı itibariyle normal öğrenim süresini aşan süreyi,

Öğretim Yılı                                   :1 Ekim tarihi ile müteakip yılın 30 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili İş ve İşlemler

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

Madde 5 — 5102 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları (Vakıf üniversiteleri hariç) yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdi yardım adı altında herhangi bir ödeme yapamazlar. Ancak; mevzuatlarındaki kriterlere göre burs verilmesini öngördükleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.

Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler

Madde 6 — Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarındaki kriterlere göre belirleyecekleri öğrencilere, öngördükleri miktarda ödeme yapılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.

a) Gerekli meblağı Kurumca belirlenen ödeme tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Kurum hesabına yatırmak zorundadırlar. Bu süreden sonra yatırılan meblağ ilgili kuruluşlara iade edilmeyip, öğrenciye takip eden ödeme döneminde ödenir.

b) Aktarılan meblağ Kurumca herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, bildirilen öğrencilerin hesabına yatırılır.

c) Öğrencilere verilecek burs-kredinin süresi ve kesilmesine ilişkin işlemler ilgili kuruluşlarca yapılarak, Kuruma bildirilir.

Belediyeler Tarafından Yapılacak İşlemler

Madde 7 — Belediyeler tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım yapılması halinde yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadar süre ile verileceğine ilişkin bilgiler Kurumca belirlenen formata uygun olarak Kasım, Şubat, Mayıs, Ağustos aylarında Kuruma bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları

 

Burs Tahsis Kontenjanı, Burs Miktarı ve Ödeme Zamanlarının Tespiti

Madde 8 — (Mülga birinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034)

(Değişik ikinci fıkra:R.G.-24/10/2008-27034) Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu;

a) Üniversitelere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, burs kontenjanı ayırır. (Vakıf üniversiteleri hariç)

Üniversiteler; kendilerine ayrılan sayıda burs verilmesini uygun buldukları öğrencileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık taban ve tavan burs miktarı içerisinde kalmak ve yıllık toplam burs tutarını aşmamak şartıyla tespit ederek her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.

b) Genel bütçeli daireler ve üniversiteler dışında kalan katma bütçeli idarelerden 5102 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatlarında burs verilmesine ilişkin hüküm bulunanların bildirdikleri öğrencilere, uygun sayıda burs kontenjanı ayırır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Burs Verilmeyecek Öğrenciler

Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Tahsis İşlemleri

Burs Başvurusu

Madde 10 — Burs almak isteyen öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen usûl ve esaslara göre müracaatta bulunurlar.

Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği

Madde 11 — Öğrencinin Kuruma başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu durumu dikkate alınır.

Belge İsteme

Madde 12 — Kuruma burs almak için başvuruda bulunan öğrencilerden istenilen belgeler öğrenim gördükleri öğretim kurumlarında ilan edilir.

Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde belge kabul merkezlerinden herhangi birine vermekle yükümlüdür.

Belge İncelemesi

Madde 13 — Öğrencilerden alınan belgeler Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.

Kurumca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi

MADDE 14 – (Değişik:RG-14/6/2008-26906)

Kurumca burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.

Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

Taahhütname İsteme

Madde 15 — Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirerek, Kuruma vermekle yükümlüdür.

Tahsis ile İlgili İtirazların İncelenmesi

Madde 16 — Burs isteği yerine getirilmeyen öğrenci, burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesinin öğretim kurumlarında ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, durumunun yeniden incelenmesini isteyebilir.

Burs Dosyası ve Numara Verilmesi

Madde 17 — Burs almaya hak kazanan her öğrenci için bir dosya açılır ve burs numarası verilir.

Belge ve Durum Araştırması

MADDE 18 – (Değişik:RG-14/6/2008-26906)

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/1/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Burs Verilmesi ve Süresi ile Başarı Durumu

 

Burs Verilmesi ve Süresi

Madde 19 — Öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

Başarı Durumunun Bildirilmesi

Madde 20 — Kurumdan burs alan öğrencilerin başarı durumları her yıl Eylül ayı sonuna kadar öğretim kurumlarından istenir. Öğretim kurumları yetkili kurullarının belirleyecekleri esaslara göre başarısız olarak tespit ettikleri öğrencileri her yıl en geç Ekim ayı sonuna kadar Kuruma bildirirler.

Öğretim Kurumunu Değiştirme Halinde Burs Verilmesi ve Süresi

Madde 21 — Öğretim kurumundan ayrılıp başka bir öğretim kurumuna kaydolan öğrencilerin, önceki öğretim kurumunda başarılı olmaları kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Ancak, öğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Dikey Geçiş Halinde Bursun Verilmesi

Madde 22 — Kurumdan burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden öğrenimine ara vermemek kaydıyla üçüncü sınıfa başlayanların burslarının ödenmesine devam edilir. Ancak, intibak programı süresince burs verilmez ve öğrenime ara vermiş sayılmazlar.

Zamanında Ödenemeyen Burslar

Madde 23 — Öğrenciye; öğretim kurumlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının veya Kurumun işlemlerinden dolayı süresi içerisinde ödenemeyen bursları, geriye dönük ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bursun Kesilme Durumları

Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi

Madde 24 — (Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir.

Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 25 — Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Öğretim Kurumunun Kapatılması Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 26 — Çeşitli nedenlerle en az bir yarı yıl ve daha fazla süre ile öğretime kapalı tutulan öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursları kapatılan süre kadar kesilir. Öğretim kurumunun yeniden öğretime açılması halinde burslarının ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.

Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 27 — Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez.

Ancak, bursunun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.

Kurum Yurtlarından Çıkarılma Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 28 — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi

Madde 29 — Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. (Mülga son cümle:RG-14/6/2008-26906)

Öğretim kurumlarınca disiplin cezası verilenlerin burslarının kesilmesi       

MADDE 30 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-14/6/2008-26906)

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bursun Tahsili

Bursun Tahsili

Madde 31 — Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca tespit edilen öğrencilerin bursu kesilir. Ödenen burs miktarı yasal faizi ile birlikte Kurumca geri alınır.

(Değişik:RG-14/6/2008-26906) Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan burslar Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

Burs alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden sonra almadığı bursları Kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğretim Kurumlarına Ait İşler

Bilgi Verme

Madde 32 — Öğretim kurumları, burs verilmesi işlemleri ile ilgili olarak, gerek öğrenciler hakkında, gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgileri belirlenen süre içerisinde bildirirler.

Duyurma

Madde 33 — Öğretim kurumları, Kurumun öğrenciye duyurmak istediği bilgileri zamanında ve Kurumca belirlenen süre kadar ilan ederler.

ONUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 34 — (Mülga:RG-14/6/2008-26906)

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı birlikte yürütür.

 

_________

(1) Bu değişiklik 25/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

17 Şubat 2016, Çarşamba 86453 kez görüntülendi